Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής είναι σημαντική για εμάς.

Είναι η πολιτική του AutoHavenOnline.net να σέβεται το απόρρητo σας όσον αφορά τις πληροφορίες που ενδεχομένως συλλέγουμε κατά τη λειτουργία του ιστοτόπου μας. Συνεπώς, αναπτύξαμε αυτήν την πολιτική απορρήτου για να κατανοήσετε τον τρόπο συλλογής, χρήσης, επικοινωνίας, αποκάλυψης και άλλως χρήσης των προσωπικών πληροφοριών. Περιγράφουμε την πολιτική απορρήτου μας παρακάτω.

  • Θα συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα με νόμιμα και δίκαια μέσα και, όπου ενδείκνυται, με τη γνώση ή τη συναίνεση του συγκεκριμένου ατόμου.
  • Πριν ή κατά τη στιγμή της συλλογής προσωπικών πληροφοριών, θα προσδιορίσουμε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται οι πληροφορίες.
  • Θα συλλέγουμε και θα χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών που θα καθορίζονται από εμάς και για άλλους βοηθητικούς σκοπούς, εκτός εάν αποκτήσουμε τη συγκατάθεση του συγκεκριμένου ατόμου ή απαιτείται έτσι από το νόμο.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και, στο μέτρο που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς αυτούς, πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα.
  • Θα προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες χρησιμοποιώντας εύλογες διασφαλίσεις ασφάλειας έναντι απώλειας ή κλοπής, καθώς και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, αντιγραφής, χρήσης ή τροποποίησης.
  • Θα θέσουμε άμεσα στη διάθεση των πελατών πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές μας σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών.
  • Θα διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών.

Δεσμευόμαστε να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με αυτές τις αρχές προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι προστατεύεται και διατηρείται η εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών. Το AutoHavenOnline.net μπορεί να αλλάζει αυτή την πολιτική απορρήτου κατά διαστήματα κατά την αποκλειστική κρίση του AutoHavenOnline.net.